Płyn do dezynfekcji powierzchni i narzędzi 1000ml

  • Kod: Płyn DEZOR GRU 1000ml
  • Dostępność: Jest Jest
  • szt.
  • 48,00 zł

Preparat dezynfekcyjno-myjący w postaci płynu, gotowy do użycia 1000ml

DEZOR GRU

ZASTOSOWANIE :

Przemysł spożywczy ,gastronomia,służba zdrowia i opieka medyczna,szpitale(poza  obszarem klinicznym )Do pomieszczeń , urządzeń i narzędzi .

Sposób użycia :

1) Spryskać powierzchnię:

- właściwości bakteriobójcze :czas kontaktu 5 minut

- właściwości grzybobójcze :czas kontaktu 5 minut

-właściwości  wirusobójcze :Adeno wirus typu 5 - czas kontaktu 15minut

2) Usunąć zanieczyszczenia (wytrzeć,spłukać)

Substancja czynna : chlorek didecylodimetylo amonu-0,3g/100g.

SKŁAD wg zaleceń UE: niejonowe związki powierzchniowo czynne <5%

P102-chronić przed dziećmi.

Postępowanie z odpadami produktu i odpadami opakowaniowymi po produkcie :

Opróżnione opakowania wielokrotnego użytku mogą być powtórnie stosowanie po ich uprzednim oczyszczeniu .

Tylko puste ,czyste opakowania mogą być poddane odzyskowi.Odpady produktu i opakowania oddać jednostkom uprawnionym do unieszkodliwiania i utylizacji odpadów.

Podczas stosowania produktu nie jeść ,nie pić i nie palić tytoniu.

Nie przechowywać razem z żywnością i napojami.

Pierwsza pomoc : Zalecenia ogólne : zanieczyszczoną odzież zdjąć ,spłukać wodą.

Zatrucie drogą pokarmową : wypłukać usta wodą,wypić duża ilość wody,nie wywoływać wymiotów.Skażenie drogami oddechowymi :nie jest traktowane za potencjalną drogę narażenia.Skażenie skóry :spłukać wodą.Skażenie oczu :usunąć szkła kontaktowe,natychmiast przemyć duża ilością wody przez minimum 15 minut przy otwartych powiekach ,skontaktować się z lekarzem.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym :URLP 6230/15